Transmissió o canvi de titularitat de llicència d’obres

Descripció:

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d’obra, atès que aquest tipus de llicències són transmissibles, sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l’Ajuntament, el qual ha de comprovar que és possible la transmissió.

Destinatari

Particular

Matèria

Urbanisme, llicències i obres

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb antelació a la finalització de la vigència de la llicència.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

 1. Instància emplenada i signada pel promotor actual, en el que es notifica el canvi de titularitat de la llicència d’obres.

Documentació complementaria

 1. Fotocòpia del DNI, de l’alta en la targeta d’identificació fiscal del nou promotor/titular de l’obra i alta en l’activitat.
 2. En cas que el nou titular/promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.
 3. Document de cessió de drets de la llicència signat per les dues parts. ( drets de la llicència, garanties i … )
 4. En cas de canvi de constructor i tècnics:
  a. Renúncia del constructor actual
  b. Renúncia dels tècnics actuals
  c. Fotocòpia de l’ alta en l’activitat del constructor.( es pot presentar posteriorment abans d’iniciar les obres )
  d. Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca), assegurança de responsabilitat civil .
  e. Fitxa de gestió i acceptació de residus de la construcció
  f. Assumeix tècnics actuals.

Tràmit pas a pas

 1. Empleneu l’imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
 2. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
 3. El nou titular de la llicència haurà d’ingressar els dipòsits i fiances.
 4. L’Ajuntament retornarà a l’antic titular els dipòsits i fiances ingressats.

Formes de tramitació

Presencial

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Documents