Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/0826340003/comunicacio-ambiental  Comunicació prèvia per obertura d’activitat classificada a l’Annex III Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que no esta incloses en la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de […]