Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s’estableixi […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a poder interrompre la circulació de vehicles d’un carrer.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit té per objecte la sol·licitud de la concessió, modificació o baixa de les llicències de guals a la via pública. S’entén per gual a la via pública l’espai delimitat de la vorera o del vial […]

Tràmit  Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir una placa nova corresponent a un gual o número de finca per substituir una altra amb motiu de deteriorament o robatori. La col·locació i el manteniment de la placa anirà a càrrec del […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest servei de l’Ajuntament permet tramitar la baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, prèvia renúncia de la persona titular del vehicle o persona autoritzada per aquesta. INFORMACIÓ ADDCIONAL: Des de l’entrada en vigor de l’ordre […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar al·legacions o bé recursos a una sanció per una infracció de trànsit. AL·LEGACIONS: Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l’òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les […]