Tota la informació de les eleccions municipals a Sant Vicenç dels Horts

 • Un total de 21.368 persones estan cridades a les urnes el 28 de maig per escollir els 21 regidors i regidores pel mandat 2023-2027
 • En aquest apartat trobareu tota la informació relativa als comicis, amb les dates clau, la normativa i aspectes a tenir en compte

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ja ha engegat la maquinària per a la celebració de les eleccions municipals, el diumenge 28 de maig. Aquest fet, que succeeix cada quatre anys, permet al veïnat escollir els representants que exerciran la funció de regidores i regidors de l’Ajuntament en el mandat 2023-2027. Aquests representants escolliran el president del consistori: l’alcalde o alcaldessa.

Tot seguit trobareu tota la informació d’interès sobre els comicis, que s’anirà actualitzant a mesura que es concretin esdeveniments o hi hagi canvis rellevants.

Índex de continguts
Qui pot votar?
Quines són les dates clau del procés electoral?
Vot per correu
Constitució de les meses
Quines són les candidatures?
Debats electorals
Com es vota?
Què és l’escrutini?
Constitució del nou consistori


Qui pot votar?

A les eleccions municipals poden votar totes les persones empadronades a Sant Vicenç dels Horts, que siguin majors de 18 anys, i no tinguin cap impediment legal per exercir el dret a vot. Les persones amb nacionalitat espanyola no han de fer cap tràmit previ per poder votar; en canvi les de nacionalitat estrangera havien de manifestar la voluntat de participar-hi. A Sant Vicenç dels Horts hi ha 21.368 persones cridades a les urnes. L’electorat rebrà a casa una targeta amb informació sobre la seva inscripció al cens, on s’indica el lloc on ha d’anar a votar: el col·legi electoral i la mesa.

Quines són les dates clau del procés electoral?

Més enllà del dia de les eleccions, el 28 de maig de 2023, el període electoral es va iniciar el passat 4 d’abril amb la publicació del Reial Decret de Convocatòria d’Eleccions. Fins al dia de les eleccions, els ajuntaments no poden fer comunicacions que puguin ser identificables amb posicionaments polítics o idearis de partits, per garantir la neutralitat de la institució durant el procés. Només es poden fer comunicacions de l’activitat habitual o ja prevista del consistori.

El 2 de maig és quan es van proclamar les candidatures definitives que participaran a les eleccions. Segons es recull a la web del ministeri, cada partit rep una subvenció entre 0,11 i 0,14 euros per habitant, que ha de destinar exclusivament a activitats electorals. La campanya electoral comença el 12 de maig, a partir de les 0 h, i s’allargarà fins al 26 de maig a les 23.59 h. Durant aquests dies els partits poden demanar explícitament el vot, i instal·lar cartells a les zones habilitades a l’espai públic. En una reunió prèvia entre les candidatures es decideix quines vies són aptes per a la instal·lació de la cartelleria, i quin partit pot encartellar cada tram apte. Durant aquests dies també es pot enviar la propaganda electoral als domicilis.

El 27 de maig és el dia de reflexió, i els partits no poden demanar el vot. El 28 de maig és el dia de les eleccions, i el darrer dia del procés electoral. També serà el darrer dia en què l’alcalde i els regidors/es exerciran el seu càrrec. A partir d’aquesta data, exerceixen el seus càrrecs en règim d’administració ordinària (per tal de complir amb els tràmits ordinaris necessaris per al funcionament normal de l’Ajuntament, de forma que no poden adoptar acords per al quals sigui requerida una majoria qualificada).

On es podrà votar?

El cens electoral es va tancar a l’1 de febrer, i del 10 al 17 d’abril es podien fer consultes i modificació d’errors. En funció d’això l’Ajuntament planifica els col·legis electorals i les meses que hi haurà perquè la gent pugui votar. Enguany hi haurà les mateixes que a la darrera convocatòria, amb una única modificació: s’ha canviat l’Esplai Montserrat per Can Comamala (c. Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 113), amb les meses 01 001 U i 01 008 U. L’Ajuntament farà també la contractació de les paperetes. La ciutadania rebrà a casa una notificació de l’Oficina del Cens, indicant on li pertoca anar a votar: tant el col·legi com la mesa. Els col·legis electorals estaran oberts de 9 a 20 h.

Durant els dies 27 i 28 de maig, s’habilitarà un enllaç per consultar el col·legi i la mesa electoral on s’ha d’exercir el dret a vot, en cas que no es disposi d’aquesta informació amb caràcter previ: https://svh.cat/cens

Vot per correu

Fins al 18 de maig es pot sol·licitar el vot per correu. L’electorat pot adreçar-se a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l’imprès. Degudament emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, amb la presentació del seu DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia). L’oficina de Correus a Sant Vicenç dels Horts es troba al carrer de la Pobla, 35-37. La sol·licitud també es pot fer al web correos.es amb certificat electrònic.

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada n’ha estat admesa la sol·licitud, ja no podrà votar presencialment el dia de les eleccions. A continuació l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per la persona electora la documentació necessària per poder votar. Fins al 24 de maig es podrà remetre per correu certificat el vot, un enviament que és totalment gratuït.

Correus lliurarà a les meses electorals la correspondència que es pugui rebre fins a les 20 h del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les 20 h es remetran a la Junta Electoral de Zona i es destruiran. Les persones de les meses que facin l’escrutini hauran d’incorporar els vots per correu a les urnes dels vots emesos presencialment.

Constitució de les meses

Cada mesa es constitueix amb una persona que fa la funció de presidència, i dues que fan la funció de vocals. Es va celebrar un Ple municipal extraordinari el 2 de maig on l’únic punt de l’ordre del dia va ser fer el sorteig de composició de les meses, que es fa amb una aplicació informàtica. Entren en aquest sorteig totes les persones amb dret a vot, i segons el seu nivell d’estudis poden optar a presidir la mesa o a ser-ne vocal. De cada mesa es trien nou persones (una titular i dues suplents per cada càrrec). Les persones escollides seran notificades la setmana següent al seu domicili, i se’ls farà arribar un enllaç amb un manual amb tota la informació. L’Ajuntament també acostuma a organitzar una reunió informativa on es resoldran tots els dubtes.

A les meses electorals també s’hi poden acreditar fins a dos interventors/es per candidatura. Aquestes persones són representants dels partits polítics, i la seva funció és de control que l’activitat en la seva mesa sigui la correcta. La presidència de la mesa els pot sol·licitar informació i demanar suport per garantir el bon funcionament del procés.

Als col·legis també hi poden haver apoderats/des. Aquestes persones també formen part de partits polítics i també han de vetllar pel bon funcionament dels comicis, però sense influir en l’activitat a les meses. Els apoderats/des poden informar a la ciutadania que va al col·legi, vetllar per la disponibilitat de paperetes, informar a les autoritats si hi ha irregularitats, etc. Els interventors/es i apoderats/des no poden fer campanya de cap manera.

Quines són les candidatures?

Les candidatures que es presenten a les eleccions municipals a Sant Vicenç dels Horts són:

 • Candidatura núm.: 1. JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA – Acord Municipal (JUNTSxSVH – ERC-EUiA – AM)
 • Candidatura núm.: 2. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – SANT VICENÇ EN POSITIU – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC – SV+ – CP)
 • Candidatura núm.: 3. SANT VICENÇ EN COMÚ PODEM – CONFLUÈNCIA (SVHECP – C)
 • Candidatura núm.: 4. VALENTS (VALENTS)
 • Candidatura núm.: 5. VEÏNS PER SANT VICENÇ DELS HORTS – CIUTADANS (VxSVH – Cs)
 • Candidatura núm.: 6. JUNTS PER CATALUNYA – SANT VICENÇ DELS HORTS – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
 • Candidatura núm.: 7. PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP)
 • Candidatura núm.: 8. VOX (VOX)

A les meses electorals hi haurà totes les paperetes de cada candidatura, i l’electorat podrà escollir-ne una, col·locar-la dins d’un sobre i emetre el vot. Hi haurà taules amb totes les paperetes disposades, i també cabines on estaran col·locades en un mostrador, per a les persones que vulguin mantenir la privacitat mentre escullen a qui votar.

Debats electorals

Ràdio Sant Vicenç organitza diversos debats electorals entre totes les candidatures. Se’n faran quatre: tres de sectorials i una darrera amb els caps de llista. Els debats són al CCC Virgínia Amposta, i en els tres primers hi pot intervenir el públic per formular preguntes.

 • 4 de maig: Promoció Econòmica
 • 8 de maig: Ciutadania
 • 11 de maig: Territori i emergència climàtica
 • 24 de maig: Debat amb caps de llista

Els debats es poden seguir en directe per Ràdio Sant Vicenç i també per Sant Vicenç TV.

Com es vota?

Un vot vàlid té dos elements indispensables: una papereta d’una candidatura, sense alterar de cap manera (ni trencada, ni guixada, etc.); que ha d’anar dins d’un sobre oficial dels comicis (que també ha d’estar en perfectes condicions). Tant les paperetes com els sobres es troben als col·legis electorals, tot i que els partits també les poden fer arribar prèviament als domicilis del veïnat. Per votar, cal adreçar-se a la mesa corresponent, presentar el DNI o el passaport, i facilitar a la presidència de la mesa el sobre de votació.

Si el sobre o la papereta estan malmesos, o es vota a una candidatura no vàlida, o hi ha més d’una papereta dins del sobre, es considerarà un vot nul. Si, en canvi, s’entrega un sobre sense cap papereta en el seu interior, es considerarà un vot en blanc.

Què és l’escrutini?

Al finalitzar el període de votacions, es fa l’escrutini amb tots els vots. El recompte electoral determinarà quants vots van a cada candidatura, i això es traduirà en el número de regidors/es de cada partit que conformaran el nou Ajuntament. Recordem que a Sant Vicenç dels Horts li pertoquen 21 regidors/es, per tant la majoria absoluta l’obté la candidatura que aconsegueix 11 regidors/es. Per determinar com es tradueixen el nombre de vots en el nombre de regidors/es, s’aplica la Llei d’Hondt. El percentatge mínim de vots que s’ha d’obtenir per participar en el repartiment és d’un 5% dels vots emesos vàlidament, incloent els vots en blanc. Ràdio Sant Vicenç farà un programa especial en directe des de les 20 h per oferir l’escrutini.

Constitució del nou consistori

Després de les eleccions, es farà un Ple municipal extraordinari el 17 de juny (sempre i quan no hi hagi recurs contenciós electoral), que s’anomena de constitució. Prenen possessió els nous regidors i regidores, segons els resultats electorals, i votaran al nou alcalde o alcaldessa. Ha d’aconseguir la majoria absoluta per ser escollit/da. Si cap candidat/da obté aquesta majoria absoluta, resulta escollit/da qui encapçali la llista que hagi obtingut un nombre més gran de vots. En cas d’empat, es resol per sorteig.

Més endavant, al Ple ordinari del mes de juliol, es votarà el Cartipàs, que és la distribució que farà l’alcalde o alcaldessa de les regidories i qui se’n farà càrrec.

Tota la informació del procés electoral la trobareu en aquest enllaç

Posted in Sense categoria