La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde Miguel Comino, està integrada pels següents tinents/es d’alcaldia: Mireia Vergés, Inma Moyano, Isidre Bautista, Jordi Campmany, María Peláez, Xavier Gómez i Patricia Higueras. Celebra les sessions els divendres no festius de l’any, a excepció del mes d’agost.

La seva competència bàsica és l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d’aquelles altres que l’alcalde o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen:

 • Miguel Comino (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • Mireia Vergés (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • Inma Moyano (Sant Vicenç En Comú – Podem)
 • Isidre Bautista (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • Jordi Campmany (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • María Peláez (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • Xavier Gómez (PSC Sant Vicenç dels Horts)
 • Patricia Higueras (PSC Sant Vicenç dels Horts)

Competències de la Junta de Govern Local

La Comissió o Junta de Govern està integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual ha de donar compte al Ple. (Art. 23 LBRL i art. 54 TRLMRLC).

A la Junta de Govern Local li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuït al Ple.
 • L’aprovació d’instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballs i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • La contractació d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu valor estimat sigui superior a l’0’1 per cent i no superi 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quant la seva quantia no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor estimat sigui superior a 0’1 per cent i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L’aprovació dels projectes d’obres, de serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
 • L’atorgament de llicències, excepte les obres menors, llevat les que expressament estiguin atribuïdes a regidors/res delegats/des, o que les lleis sectorials ho atribueixin exclusivament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • La sol·licitud i acceptació de subvencions.
 • Les atribucions que expressament li atorguin les lleis.