Bases per a la provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de cap del departament de sistemes

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió temporal en comissió de serveis  de caràcter voluntari, del lloc de treball número 175, de personal funcionari de carrera d’aquest ajuntament, pertanyent al subgrup A2, Escala d’administració especial, subescala tècnica, cap del departament de sistemes.

Identificador: RH112022000030
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 13/10/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 26/10/2022 00:00:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Oposició