Bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça d’inspector/a de la policia local de la plantilla de personal funcionari

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix el servei SIAC 360º que ofereix assistència per a la tramitació electrònica als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93 656 11 11 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14h o tarda de 15 a 20h).

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Lloc de treball:

La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
La selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça d’inspector de la policia local (núm. 55), enquadrada dins de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classes comeses especials Inspector policia local, dotada amb les retribucions corresponents al sou anual corresponent al grup A2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponguin d’acord amb la legislació vigent.
L’esmentada plaça esta inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022, aprovada per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 de maig de 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 31 de maig de 2022.

Identificador: RH112022000020.
Procediment de selecció: Ofertes d'Ocupació Públiques
Inici de presentació de sol·licituds: 13/10/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 01/11/2022 23:59:00
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: Cap