El Ple

El ple municipal està format pels 21 regidors que integren el consistori, dels quals 11 formen part del Govern municipal i els 10 restants formen l’oposició. En concret, el govern l’integren els 9 regidors/es del grup del PSC i 2 de SVECP. L’oposició està integrada per 8 regidors/es de Junts x Sant Vicenç i 2 regidors/es de Vox.

El plenari es reuneix un cop al mes per celebrar la sessió ordinària, que és el penúltim dijous de mes (excepte a l’agost).

Són competència del ple municipal les següents atribucions:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participacióen organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L’aprovació del planejament general del municipi i altres instruments d’ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L’aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • Creació i regulació dels òrgans complementaris.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l’aprovació de comptes.
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L’acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l’Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.
 • L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acuulada de la qual excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, encada excercici econòmic, llevat de la tresoreria.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde.
 • La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals.

A continuació teniu totes les ordres i actes de ple: