Rumor o Realitat

Descripció

Proposta de la xarxa comunitària Sant Vicenç en Xarxa, liderada pel departament de Participació Ciutadana i convivència com a part de les activitats pertanyents a la formació d’agents antirumors dins del projecte de creació d’una Xarxa antirumors.

El seu propòsit és sensibilitzar a l’alumnat sobre els estereotips, prejudicis i rumors i les conseqüències que tenen en la convivència. Alhora, s’intentarà intervenir en les dinàmiques comunicacionals referides a la immigració i diversitat cultural que es donen en els espais públics que distorsionen la realitat i deriven en actituds discriminatòries i racistes.

Sessió en la que es realitzaran 4 dinàmiques amb intensitat creixent, començant amb una dinàmica d’escalfament, continuant amb la reflexió per a acabar en un aprofundiment del tema.

En les dinàmiques s’apel·la a:

La raó: es treballa el discurs o als constructes a través dels quals s’interpreta el món mediant el pensament crític i la reflexió guiada.

L’emoció: Es treballa la manera en què les persones participants experimenten les diferents situacions que es proposen en les activitats per desenvolupar l’empatia.

L’acció: es treballa en les accions que s’han de realitzar per provocar canvis en la realitat.

Objectius

  • Sensibilitzar a l’alumnat sobre les conseqüències negatives dels rumors, prejudicis i estereotips, com a factors de discriminació.
  • Treballar sobre la conveniència de tenir una base de coneixements sòlids a l’alumnat que li permeti sortir al pas dels rumors.
  • Aconseguir que l’alumnat adquireixi el compromís d’intervenir, trencant amb els imaginaris i falses concepcions que existeixen en l’entorn on viuen.
  • Incidir en les habilitats de comunicació anti-rumors (no confrontar, preguntar, empatitzar) com a forma d’acció per a trencar els rumors
  • Que les alumnes i alumnes actuïn com a agents antirumor en el seu entorn immediat col·laborant al canvi d’actitud de la comunitat

Lloc

Instituts de secundària de Sant Vicenç dels Horts.