Reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració

Descripció:

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica

Aquest tràmit dóna dret a demanar la responsabilitat de les Administracions públiques per les lesions que pateixin els particulars en la seva persona o qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, llevat dels casos de força major.

Destinatari

Particular

Matèria

Relació amb l'Administració

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

El dret a reclamar prescriu a l’any d’haver-se produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas de danys personals físics o psíquics, el termini comptarà des de la curació o la determinació de les seqüeles.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

 1. Exposició dels fets objecte de reclamació, lloc dels mateixos i danys reclamats.
 2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).
 3. Nom, cognoms i adreça de testimonis, si n’hi ha.
 4. Fotocòpia compulsada de la documentació del vehicle si es tracta de danys materials a vehicle.
 5. Original o fotocòpia compulsada de la factura de reparació si es tracta de danys materials.
 6. Valoració de danys personals, si escau.
 7. Original o fotocòpia compulsada de la documentació mèdica detallada (visites, baixa, alta, informes pericials, etc.) si es tracta de danys personals.
 8. Fotografies del lloc del sinistre i especificació clara del lloc dels fets (nom carrer, número de policia o qualsevol dada que permeti la seva localització).

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació descrita a l’apartat corresponent.
 2. Si la documentació és correcta s’obrirà expedient mitjançant acord de Junta de Govern Local, que serà notificat a la persona interessada, i començarà la tramitació.
 3. Si la documentació no reuneix requisits essencials per obrir expedient, es remetrà escrit de deficiències a la persona interessada, que haurà d’esmenar en un termini de 10 dies.
 4. A l’acord d’incoació d’expedient es sol·licitarà els informes oportuns a les àrees involucrades.
 5. Un cop redactats els informes, es donarà audiència dels mateixos a la persona interessada per a que en un termini de 10 dies presenti les al·legacions o documentació que cregui oportunes.
 6. Pràctica de la prova proposada pel reclamant per acreditar els fets, el nexe causal i els danys soferts.
 7. Amb tota la documentació de l’expedient es proposarà resolució a la Junta de Govern Local i es notificarà la mateixa a la persona interessada.

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

El termini legal és de sis mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.