Convocatòria 2022 d’ajudes per rehabilitar habitatges que es destinin a la Borsa de Mediació Municipal o a lloguer assequible

 • Enguany també hi ha subvencions per obres de millora en l’accessibilitat, així com per obtenir l’informe ITE i els certificats d’eficiència energètica
 • El termini per fer la sol·licitud, a través del SIAC, està obert fins al 29 de març de 2023

 

Ja es poden sol·licitar diverses ajudes per rehabilitar habitatges, pagar l’informe d’inspecció tècnica d’un edifici (ITE) o els certificats d’eficiència energètica, entre d’altres. La inspecció tècnica de l’edifici és una revisió obligatòria i que serveix per comprovar el nivell de seguretat de l’immoble i que els propietaris/àries s’han encarregat de la seva rehabilitació i conservació. D’altra banda, el certificat d’eficiència conté informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis i serveix per promoure l’estalvi d’energia a les llars. L’Oficina Local d’Habitatge, ubicada a la Foneria, ha engegat una campanya per difondre entre la ciutadania les ajudes que té a la seva disposició i assessorar-la en el procés de sol·licitud.

La regidora d’Habitatge Social, María Peláez, ha destacat la importància d’aquestes ajudes: “El govern de la ciutat ajuda als vicentins i les vicentines a millorar les condicions dels seus habitatges. Oferim subvencions per les inspeccions tècniques amb l’objectiu de garantir la correcta conservació dels immobles i, a més, contribuir a l’estalvi energètic i econòmic”. La regidora també ha destacat l’oportunitat que aquestes ajudes suposen per incrementar l’oferta de pisos: “Volem tenir un parc d’habitatge digne, segur i al servei de la ciutadania. Les ajudes  contribueixin a què els pisos buits es rehabilitin i es posin a disposició de la nostra borsa de lloguer, i també afavoreixen la igualtat perquè s’eliminen les barreres arquitectòniques”.

A les bases reguladores específiques (enllaç) es detallen els objectes subvencionables dels diferents programes, els requisits dels edificis i habitatges, així com la documentació que cal presentar per a cadascun d’ells.

La ciutadania pot resoldre qualsevol dubte a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat , o bé telefònicament al 936 029 200 ext. 4389 o 4393. Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia als mateixos telèfons.

Com presentar les sol·licituds?

Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració pública, d’acord amb allò establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP, és per això que el lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Les persones físiques, el lloc de presentació de les sol·licituds serà mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 105-113, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

 •  Per telèfon: 900.111.656

Disposeu del servei d’assistència SIAC 360º per a la tramitació electrònica a la ciutadania i empreses a través del número de telèfon 93 656 11 11, en horari d’atenció de 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de persona o empresa per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14 h o tarda de 15 a 20 h).

L’Ajuntament està gestionant un total de cinc programes en aquesta direcció:

 • Programa 1.1. Obres de rehabilitació interior amb compromís de destinar l’habitatge a règim de lloguer assequible o Programa de Borsa de mediació municipal.
 • Programa 1.2. Obres de rehabilitació interior d’habitatges inscrits al Programa de Borsa de mediació municipal amb desperfectes.
 • Programa 2.1. Actuacions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis i habitatges.
 • Programa 3.1. Honoraris tècnics redacció informe ITE.
 • Programa 3.2. Honoraris tècnics certificats eficiència energètica.

 

Actuacions subvencionables

Les actuacions que són objecte d’aquestes Bases, i que per tant, configuraran el pressupost subvencionable de les actuacions són les següents:

 

Programa 1.1:

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a o adjudicatari/ària, d’acord amb allò establert en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre sobre les condicions mínimes d’habitabilitat.
 2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
 4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
 5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres derivats del mal ús.
 6. Honoraris facultatius per a l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat i certificació energètica.

 

Programa 1.2:

 1. Les mateixes actuacions subvencionables que per al Programa 1.1, anteriorment citat, i a més els deutes de subministraments bàsics pendents imputables a la part arrendatària de l’habitatge que ha estat contractat dins del Programa de la Borsa, en la darrera relació contractual pel termini de 5 anys.

 

Programa 2: 

 1. Actuacions que millorin l’accessibilitat en els edificis d’habitatges, sigui la instal·lació de remuntadors d’escales, rampes, ascensors i/o altres dispositius d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 2. El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de l’empresa o empreses que executin les obres, els dispositius per a l’accessibilitat, els honoraris facultatius, i el cost de la redacció de projecte si s’escau.

 

Programa 3: 

 1. Se subvencionaran els honoraris tècnics per la redacció de l’Informe ITE fets en l’any de la convocatòria, a excepció d’aquells immobles als que se’ls hagi denegat el certificat aptitud perquè l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars indicades per evitar el risc per a persones i béns
 2. Se subvencionaran els honoraris tècnics per la redacció dels Certificats d’eficiència energètica fets dins l’anualitat de la convocatòria.
Posted in Habitatge