tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. L’Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d’altres ingressos de dret públic (preus […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet al posseïdor d’un document de crèdit aprovat per l’Ajuntament (una factura o certificació d’obres) comunicar a l’Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet a la persona titular del dret funerari sobre una sepultura, designar les persones que, en el moment de la defunció d’aquest, esdevindran beneficiàries del dret. La persona beneficiària, en el moment en què es […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet consultar la documentació (no sotmesa a restricció d’accés) que es troba a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament: documentació administrativa, butlletins oficials, bases de dades de legislació i jurisprudència, revistes, cartells, fullets, plànols i altres documents.

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI. El Document Nacional d’Identitat és un document públic oficial, personal i intransferible que justifica oficialment la personalitat i la nacionalitat de la persona titular. La Policia Nacional s’encarrega […]