Tens dificultats per al pagament de lloguer i/o hipoteca

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Subvencions per al pagament de lloguer de l’habitatge 2024.

En data 19.2.2024 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En data 26.02.2023 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024.

La Resolució TER/402/2024, de 14 de febrer (DOGC núm. 9104, de 19.2.2024), modificada per la Resolució TER/757/2024, de 12 de març (DOGC núm. 9122, de 14.3.2024), va aprovar les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024, incorporant el col·lectiu de beneficiaris que tinguin de 36 a 64 anys.

En data 10.04.2024 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/1138/2024, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys.

Presentació i formularis de sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat que trobareu al web:

https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/

a l’Oficina Virtual de Tràmits https://web.gencat.cat/ca/tramits

i al web municipal https://svh.cat/municipi/per-temes/habitatge/tens-dificultats-per-al-pagament-de-lloguer-i-o-hipoteca/

Presentació electrònica:

A l’Agència de l’Habitatge: https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

A l’Ajuntament: https://svh.cat/tramita/tramits/instancia-generica/

Presencialment:

SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana)

Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 105-113, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

Per telèfon: 900.111.656 Web municipal: www.svh.cat

Persones destinatàries i terminis de presentació de sol·licituds d’acord amb els següents col·lectius:

Termini de presentació de sol·licituds:

 • BG: col·lectiu gran que a data 26.02.2024 tenen 65 o més anys s’inicia la presentació de sol·licituds del 27/02/2024 a les 9h i finalitza el 27/3/2024 a les 15h, ambdós inclosos
 • BV: col·lectiu jove que a data 26.02.2024 tenen 35 o menys anys s’inicia la presentació de sol·licituds del 11/03/2024 a les 9h i finalitza el 12/4/2024 a les 15h, ambdós inclosos
 • BM:col·lectiu que a data 26.02.2024 tenen de 36 a 64 anys s’inicia la presentació de sol·licituds del 15/04/2024 a les 9h i finalitza el 10/5/2024 a les 15h, ambdós inclosos

Requisits:

 • Ser titular del contracte d’arrendament o cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la petició de sol·licitud de subvenció
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,75€)
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de cessió de l’habitació en el moment de presentar la sol·licitud.

Import màxim de la subvenció

Col·lectiu grans (BG) en funció dels càlculs que estableix un topall màxim per unitat de convivència i habitatge màxim 200€/mes.

Col·lectiu joves (BV) en funció dels càlculs un màxim de 250€/mes tenint en compte el nombre de sol·licituds de subvenció que es presentin pel mateix habitatge però diferents beneficiaris.

Col·lectiu 36-64 (BM) en funció dels càlculs que estableix un topall màxim per unitat de convivència i habitatge màxim 200€/mes.

Import màxim de la renda mensual de lloguer a pagar a SVH:
BG – gent gran         .per habitatge 900€/mes
.per habitació 450€/mes

BV- gent jove            .per habitatge 950€/mes
.per habitació 450€/mes

BM – 36 a 64 anys   .per habitatge 900€/mes
.per habitació 450€/mes

Notificacions i recursos

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris de la convocatòria es farà per mitjà de l’exposició de llistes als taulers d’anuncis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1

al web habitatge.gencat.cat: https://habitatge.gencat.cat

Llistat notificacions resolucions  (enllaç)

Presentar rebuts de lloguer pagats   (enllaç)

Tauler de l’Oficina Local d’habitatge, on podeu demanar cita prèvia per a qualsevol consulta relacionada: Edifici La Foneria, c. Claverol 6-8

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els vostres dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 93 602 92 00 ext. 4389 o 4393

L’Ajuntament convoca anualment prestacions econòmiques de caràcter social per facilitar la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent, en règim de lloguer i quotes d’hipoteca. Es complementen amb les prestacions i/o subvencions.

ENS CONVOCANT: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Prestacions econòmiques de caràcter social per al pagament de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

 • Convocatòria 2023 en règim de concurrència competitiva per al pagament del lloguer i quotes hipotecàries, destinades a facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge a Sant Vicenç dels Horts: Convocatòria TANCAT
 • Termini presentació sol·licituds : 4/10/2023 al 3/11/2023
 • Bases convocatòria i documentació  2023 ( enllaç)
 • Anunci requeriments documentació 2023 (enllaç)

Subvencions per al pagament de lloguer de l’habitatge.

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En data 17.3.2023 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En data 22.3.2023 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023.

Presentació i formularis de sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat que trobareu al web:

https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/

a l’Oficina Virtual de Tràmits https://web.gencat.cat/ca/tramits

i al web municipal https://svh.cat/municipi/per-temes/habitatge/tens-dificultats-per-al-pagament-de-lloguer-i-o-hipoteca/

Presentació electrònica:

A l’Agència de l’Habitatge: https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

A l’Ajuntament: https://svh.cat/tramita/tramits/instancia-generica/

Presencialment:

SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana)

Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 105-113, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

Per telèfon: 900.111.656 Web municipal: www.svh.cat

Persones destinatàries i terminis de presentació de sol·licituds d’acord amb els següents col·lectius:

Persones físiques que a la data de publicació de la convocatòria corresponent, a més de complir amb els requisits que estableix la base reguladora 4, es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Tinguin 65 anys o més (LG). Termini de presentacions del 11.4.2023 fins el 12.5.2023
b) Tinguin 35 anys o menys (LV). Termini de presentacions del 23.3.2023 fins el 5.4.2023
c) Tinguin 36 anys a 64 anys (LM). Termini de presentacions del 11.4.2023 fins el 12.5.2023

Requisits:

 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’IRSC (23.725,79€)
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

Import màxim de la subvenció

Col·lectius a) i c) en funció dels càlculs que estableix l’apartat 6, i per unitat de convivència i habitatge màxim 200€/mes.

Col·lectiu b) màxim 250€/mes tenint en compte el nombre de sol·licituds de subvenció que es presentin pel mateix habitatge i diferents beneficiaris.

Import màxim de la renda mensual de lloguer

Col·lectius a) i c)
per habitatge 900€/mes
per habitació 450€/mes

Col·lectiu b)
per habitatge 950€/mes
per habitació 450€/mes

Notificacions i recursos

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris de la convocatòria es farà per mitjà de l’exposició de llistes als taulers d’anuncis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1

al web habitatge.gencat.cat: https://habitatge.gencat.cat

Llistat notificacions resolucions  (enllaç)

Presentar rebuts de lloguer pagats   (enllaç)

Tauler de l’Oficina Local d’habitatge, on podeu demanar cita prèvia per a qualsevol consulta relacionada: Edifici La Foneria, c. Claverol 6-8

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els vostres dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 93 602 92 00 ext. 4389 o 4393

L’Ajuntament convoca anualment prestacions econòmiques de caràcter social per facilitar la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent, en règim de lloguer i quotes d’hipoteca. Es complementen amb les prestacions i/o subvencions.

Prestacions econòmiques de caràcter social per al pagament de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

ENS CONVOCANT: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

 • Convocatòria 2022 en règim de concurrència competitiva per al pagament del lloguer i quotes hipotecàries, destinades a facilitar el manteniment i permanència en l’habitatge a Sant Vicenç dels Horts: Convocatòria TANCADA.
 • Termini presentació sol·licituds : 27 .01 . 2023
 • Bases convocatòria i documentació  2022 ( enllaç)

Subvenció Bo de Lloguer Jove

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya

En data 1.6.2022 s’ha publicat al DOGC núm. 8680 la resolución DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s’obre la convocatoria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Joves, destinat a joves entre 18 i 35 anys, en règim de concurrència no competitiva.

Termini i presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través de l’enllaç: https://habitatge.gencat.cat/bojove

El termini s’inicia el 8/6/2022 a les 9:00h i finalitza el 17/6/2022 a les 17:00h.

 • Les sol·licituds també es poden presentar presencialment al SIAC demanant cita al prèvia 900 111 656, o a l’Oficina Local d’habitatge: 936029200

Altres consideracions importants:

L’import màxim de la renda mensual de lloguer no pot superar els 900€/mes

L’import màxim de la renda mensual de lloguer d’ habitació no pot superar els 450€

Depenent de quan ha començat a treballar el/la jove, es prendran en consideració els següents ingressos, que en cap cas poden superar:

ANY 2020: =< 22.5458,67€

ANY 2021: =< 23.664,15€

ANY 2022: =< 24.301,57€

Totes les notificacions dels actes de tramitació i resolutoris d’aquesta convocatòria es faran mitjançant publicació i exposició de llistes als taulers d’anuncis de les Oficines locals d’habitatge i al web habitatge.gencat.cat

 

Normativa:

Bases reguladores:

 • Objecte: regular la concessió de subvencions del Bo Lloguer Jove per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos.
 • Destinataris: persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4
  • Totes les persones joves han de ser titulars d’un hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Han de disposar de font regular d’ingressos
  • S’han de trobar en situació d’alta a la Tresoreria Gral de la SS (vida laboral) https://portal.seg-social.gob.es
  • Cal estar empadronat en l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud
  • En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de pagar el lloguer per un dels sistemes permesos: Transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut d’administrador finques o bizum.
 • Ingressos computables i límits: Per poder tenir dret a la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència han de ser:
  • iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020
  • iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021
  • iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2022
 • Import de la subvenció: 250 euros mensuals, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió. La subvenció s’atorga per un termini de dos anys,és a dir, es tracta d’una ajut total de 6.000 euros repartits en 24 mensualitats.
 • Sol·licituds: es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació relacionada a la base 8.

Al no existir concurrència competitiva les sol·licituds s’han de presentar amb tota la documentació complerta, sinó ho estès, no tindrà consideració la data de presentació fins que es trobi tota la sol·licitud complerta.

Els formularis i terminis de presentació, que es farà principalment telemàticament, estaran a disposició un cop es publiqui la corresponent convocatòria. Documentació obligatòria a presentar juntament amb la sol·licitud (model normalitzat)

  • Contracte de lloguer qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
  • Tots els rebuts de 2022 pagats pels sistemes permesos
  • Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent

MOLT IMPORTANT: El format dels documents anteriorment citats han de ser PDF i un fitxer per document amb tots els fulls complerts.

 • incompatibilitats:són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. També són incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 • Són compatibles per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.
 • Entitats col·laboradores: les borses de lloguer de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, les oficines locals d’habitatge, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats sense ànim de lucre que subscriguin un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.

Per a més informació:

Habitatge de la Generalitat de Catalunya (enllaç)


Prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE) per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

ENS CONVOCANT: Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La finalitat d’aquestes prestacions és possibilitar la permanència a l’habitatge per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent. Són prestacions destinades a ajudar a pagar deutes de quotes d’hipoteca o mensualitats de lloguer motivades per circumstàncies sobrevingudes no previsibles, que cal acreditar amb un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada.

Cal demanar cita prèvia a Serveis socials: 936566211

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

Hi ha 4 modalitats de prestacions d’urgència especial: ES POT SOL·LICITAR TOT L’ANY

   • Deutes d’impagament de rendes de lloguer derivades de la COVID
   • Deutes d’impagament de rendes de lloguer
   • Deutes de Quotes hipotecàries.
   • Pèrdua de l’habitatge habitual

Al següent enllaç trobareu tota la informació relacionada, requisits, procediment i documentació necessària:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

SIDH: Servei d’Intermediació Hipotecària

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) atén situacions de sobreendeutament hipotecari a través de la intermediació amb les entitats financeres. És un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual amb dificultats sobrevingudes per afrontar l’hipoteca o el lloguer.

Els serveis socials municipals d’atenció a les persones deriven els usuaris al SIDH. Des del servei d’atenció al ciutadà del SIDH (SAC), es fa una primera valoració del cas i es recull la documentació necessària. Un cop obert l’expedient, s’agenda visita amb l’advocat mediador. A la visita amb el mediador, s’estudia la situació de la família i es valoren els actuacions necessàries per resoldre-ho.

L’expedient es pot tancar amb un assessorament, o realitzar una intermediació a través d’Ofideute per negociar una solució acordada amb l’entitat financera.

Les consultes i entrevistes es realitzaran de forma presencial o telemàtica i cal contactar mitjançant:

SIDH Consell Comarcal del Baix Llobregat

Oficina Comarcal d’Habitatge del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249. 08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel.: 936 852 400 (exts. 510) – sacbaixllobregat@diba.cat

Horari d’atenció: Dilluns i divendres de 9 a 14 hores.

Cobertura territorial: Cervelló, El Papiol, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana