Subvencions en l’àmbit de cultura, gent gran, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, justícia global i drets civils, educació, infància i joventut, i esports per a l’any 2024

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament  i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través dels diferents àmbits establert en els diferents punts dels annexos de cadascun dels àmbits adjunts a aquestes bases.

  • Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats vinculades a allò que s’estableix en els punts A1 dels annexos de cadascun dels àmbits adjunts a aquestes bases
  • No seran objectes de subvenció aquells projectes/despeses les activitats principals dels quals siguin els que consten en els punts indicats dels annexos de cadascun dels àmbits adjunts a aquestes bases.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació,  aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat les que es recullen en els annexos de cadascun dels àmbits adjunts a aquestes bases.

El termini de sol·licituds per a la convocatòria de l’any 2024 s’inicia el 26 de febrer i finalitza el 22 de març – Àmbits de cultura, gent gran, feminisme i LGTBI, promoció de la salut, justícia global i drets civils, i educació.

El termini de sol·licituds per a la convocatòria de l’any 2024 s’inicia el  10 d’abril i finalitza el 8 de maig – Àmbit d’ infància i joventut.

El termini de sol·licituds per a la convocatòria de l’any 2024 s’inicia l’1 de juny i finalitza el 10 de juny – Àmbit d’ esports.