Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència urbanística per a l’execució d’obres. Classificació de les obres: Tipus A – Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació. – L’autorització d’obres i usos de manera provisional, […]

Tàmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament que han finalitzat les obres autoritzades.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o conjunt immobiliari que comporti un increment del número d’habitatges, establiments o altres elements d’aprofitament privatiu […]

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d’obra, atès que aquest tipus de llicències són transmissibles, sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l’Ajuntament, el qual ha de comprovar que […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir l’ampliació del termini establert per a l’inici de les obres que disposen de llicència o per a l’execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Aquest tràmit consisteix en l’autorització municipal que permet dividir o parcel·lar un terreny en dues o més porcions i/o segregar-ne una o diverses porcions, sempre que es compleixi la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística. És necessària per tal […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat d’una activitat i l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització d’obres, per tal que l’Administració en tingui coneixement. Les comunicacions prèvies es classifiquen en 4 tipus: A, B, C i D. Classificació de les obres: […]